(Бібліографічний огляд літератури)

Нові соціальні умови визначають актуальність удосконалення професійної підготовки сучасного вчителя, що висвітлено в офіційних документах. Національна доктрина розвитку освіти України, державна програма „Вчитель" поставили завдання трансформації національної системи освіти як головної ланки формування громадян. Законом України „Про освіту" визначено, що успішне вирішення складних завдань навчання і виховання молоді залежить від професійної підготовки вчителя. Водночас, у сучасних умовах суспільство не повністю влаштовує наявний рівень готовності майбутніх учителів до окремих аспектів професійної діяльності, зокрема до профільного навчання у загальноосвітніх закладах. „Концепція профільного навчання в старшій школі" передбачає забезпечення якісної підготовки учнів, формування у них готовності до свідомого професійного самовизначення та самовдосконалення впродовж усього життя, що можливе лише за умови готовності вчителя до профільного викладання ним навчальних предметів. У контексті профільного навчання готовність учителя зумовлюється низкою чинників, зокрема, наявністю загальноосвітніх закладів традиційного та інноваційного типу, новими соціальними умовами та відповідними їм соціальними замовленнями щодо підготовки фахівців. Завдяки диференційованому підходу до навчання та його профільності учні старших класів у загальноосвітніх закладах можуть одержати освіту, що має професійне спрямування та задовольняє їхній професійний вибір.

Профілізація старшої школи вимагає відповідної професійної діяльності педагога, ефективність якої значною мірою залежить від рівня підготовки у вищому навчальному закладі. Результати попереднього вивчення ситуації показують, що лише 7 % студентів випускних курсів вищих навчальних закладів достатньо підготовлені до профільного викладання фізики. Значна частина майбутніх учителів не мають достатнього потенціалу, необхідного для ефективної реалізації профільного навчання у загальноосвітніх закладах.

Нині існує низка суперечностей між: потребою реалізувати профільне навчання та невизначеністю структури готовності вчителя до нього; інтегральним характером готовності та ізольованістю окремих аспектів підготовки майбутнього вчителя до профільного навчання; необхідністю мотивації підготовки студентів до профільного навчання та наявними засобами її реалізації у вищих навчальних закладах; загальним характером визначення готовності до профільного навчання фізики і конкретними вимогами досягнення такої готовності. Звідси випливає загальна суперечність між сучасними вимогами підготовки вчителя до профільного навчання та реальним рівнем його професійної підготовки. Це окреслює потребу в теоретичному та практичному обґрунтуванні підготовки майбутнього вчителя до профільного навчання.

1. Проблеми підготовки сучасного вчителя [Текс] : бюлетень науково-методичної ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.Вип.1 / МОН України.УДПУ імені Павла Тичини; За заг. ред.Мартинюка М.Т. - Умань : РВЦ"Софія", 2007. - 92, [1] с.

2. Біда, О. А. Підготовка майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі [Текст] : теоретико-методичні засади: монографія / О.А. Біда. - К. : Науковий світ, 2002. -322, [2] с. - Бібліогр.: с.297 -322.

3. Кремень, В. Г.  Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти [Текст] : Стратегія. Реалізація. Результати. - К. : Смолоскип, 2005. -446, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с.431-444.

4. Учительських сердець палкий вогонь [Текст] / [упоряд. : І. Л. Івасечко, Н. М. Пехалюк]. - Тернопіль; Х. : Ранок, 2010. - 175, [1] с. - (День святковий).

5. Нові технології навчання [Текст] : науково-методичний збірник. Вип. 65 / МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. - Вип. 65. - К. : Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2010. - 127 с.

6. Омельяненко, В. Л. Педагогічна мудрість віків [Текст] : навчальний посіб.: рек. МОН України / В. Л. Омельяненко, А. І. Кузьмінський. -К. : Знання, 2009. - 411, [5] с. - (Навчально-методичний комоле педагогіки).

 

Додаткова інформація