(Бібліографічний огляд підручників та навчальних посібників)

 Сучасні інформаційні технології міцно увійшли в наше життя. Ще зовсім недавно робоче місце, обладнане комп'ютером, було великою рідкістю. Інформаційні технології відкрили нові можливості для роботи і відпочинку, дозволили багато в чому полегшити працю людини.

Сучасне суспільство навряд чи можна уявити без інформаційних технологій. Перспективи розвитку обчислювальної техніки сьогодні складно уявити навіть фахівцям. Проте, ясно, що в майбутньому нас чекає щось грандіозне. І якщо темпи розвитку інформаційних технологій не скоротяться (а в цьому немає ніяких сумнівів), то це відбудеться дуже скоро.

Суспільство наповнене і пронизане потоками інформації, які потребують обробки. Тому без інформаційних технологій, так само, як без енергетичних, транспортних і хімічних технологій, воно нормально функціонувати не може.

 

Дибкова, Л. М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посібник / Л. М. Дибкова. - 3-тє вид., доп. - К. : Академвидав, 2011. - 464 с.

Інформаційні технології, що обумовлюють процеси в усіх сферах людської діяльності, потребують фахівців із високим рівнем інформаційної компетенції, на формування якої зорієнтований цей навчальний посібник. У ньому представлено апаратні та програмні засоби сучасних персональних комп'ютерів, принципи роботи в середовищі Windows XP; описано застосування прикладних програм Microsoft Office; розкрито основи програмування мовою Visual Basic 6.0, розроблення власних Web-сторінок на HTML. Ідеться також про ризики щодо безпеки інформації та методи її захисту, напрями розвитку новітніх інформаційних технологій.

 

Катренко, А. В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації : навчальний посібник / А. В. Катренко. - Львів : Новий світ - 2000, 2003. - 424 с.

В посібнику викладені основні поняття та методології системного аналізу, методи системного аналізу, як метод аналізу ієрархій, метод дерева цілей, комбінарно-морфологічні методи, розглянуто також зв'язок системного аналізу з моделюванням. Висвітлено застосування методологій системного аналізу при створенні інформаційних систем, методи отримання інформації від експертів та інші, які широко використовуються в практиці системного аналізу.

Підручник є добрим путівником в широкому розмаїтті сучасних методик та підходів, які використовують для розв'язання конкретних практичних задач системного аналізу.

 

Маценко, В. Г. Комп'ютерна графіка : навчальний посібник / В. Г. Маценко. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. -343 с.

Викладено математичні основи комп'ютерної графіки, наведено широкий спектр основних понять та алгоритмів, розглянуто фізичні основи сприйняття кольору та особливості колірних моделей, описані технічні та програмні засоби комп'ютерної графіки. Значна увага приділяється математичному моделюванню геометричних об'єктів.

Також підручник містить лабораторний практикум, що базується на викладеному теоретичному матеріалі. Він призначається для вироблення вмінь та навичок самостійної розробки програмного забезпечення.

 

Основи інформаційних систем : навч. посібник. - вид. 2-ге, перероб. і доп. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва ; за ред. В. Ф. Ситника. - К. : КНЕУ, 2001. - 420 с.

Розглянуто питання створення і впровадження інформаційних систем нового покоління, які зорієнтовані на застосування в економіці та менеджменті. Подано ретроспективний аналіз еволюції цих систем. В підручнику стисло описані основні види інформаційних систем: управлінські, корпоративні, експертні, банківські, фінансові, статистичні, виконавчі.

 

Пасічник, О. В. Веб-дизайн : підручник / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник . - Львів : Магнолія-2006, 2010. - 520 с.

У підручнику вміщено матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп'ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.

Читачам будуть цікаві всі розділи підручника. Особливо останній тематичний розділ присвячено питанням дизайну веб-сайтів. Вже вміючи створювати сайти, ми дізнаємось про особливості їх розроблення, критерії успішності та впливовості, а також навчимося створювати красиві, гармонійні та цікаві веб-сайти, які будуть приваблювати мандрівників мережею Інтернет з різних куточків світу.

Призначається для студентів, викладачів в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

 

Самсонов, В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навч. посібник / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. - Х. : Компанія СМІТ, 2008. - 264 с.

Метою навчального посібника є формування у студентів систематичного і наукового підходу до методології вибору засобів комп'ютерних інформаційних технологій на фізичному, математичному і семантичному рівнях і програмної реалізації алгоритмів розв'язання складних сучасних інженерних задач. Також в підручнику вміщені контрольні питання, завдання для самостійного виконання.

 

Сучасні інформаційні засоби навчання : навч. посібник / П. К. Гороль, Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський, О. В. Шестопалюк. - К. : Освіта України, 2007. - 536 с.

У навчальному посібнику розглянуто дидактичні основи використання обчислювальної техніки і технічних засобів навчання. Розкрито психолого-педагогічні характеристики ОТ і ТЗН. Також у навчальному підручнику наведено окремі технічні характеристики, розроблено методичні щодо застосування їх на уроках і в позакласній роботі.

Підручник буде корисним для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також працівників освітніх закладів, які опановують сучасну обчислювальну техніку та ТЗН.

 

 

Бібліографічний огляд підготувала провідний бібліограф

інформаційно-бібліографічного відділу

Пінковська А. П.

 

Додаткова інформація