Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Складання списку використаної літератури до наукової роботи

  Список літератури є частиною будь-якої дослідницької роботи, його подають після основного тексту. Список інформує про використані і цитовані документи та надає найважливішу бібліографічну інформацію за темою наукової роботи про книги, статті, дисертації та інші джерела, використані автором у роботі, підтверджує достовірність і точність запозичень: цитати, факти, таблиці, схеми, карти та ін., на основі яких будується дослідження.

  У список варто включати усі матеріали, які були прочитані, переглянуті, проаналізовані. Бажано виявляти джерела якомога повніше, пам'ятаючи, що бібліографічний список до наукової роботи – це підсумок вивчення проблеми і передумова подальших наукових досліджень.Особливу увагу потрібно приділити відображенню літератури останніх 3–5 років, як показнику інформованості автора про сучасний стан досліджуваної теми.

  Список використаної літератури є бібліографічним посібником, тому кожний включений до списку документ повинен бути описаний відповідно стандартів.

  Бібліографічний опис – множина записаних за певними правилами бібліографічних даних, що ідентифікують документ, тобто це сукупність даних про документ (його частину або групу документів), що дозволяють ідентифікувати видання, а також отримати уявлення про його зміст, читацьке призначення, обсяг, довідковий апарат тощо.

  Бібліографічний опис документів здійснюється за:

  ✔  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання;  

  ✔ ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правиласкладання";  

       ДСТУ 3582–97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічномуописі. Загальні вимоги та правила;

    ГОСТ 7.12–93 "Библиографическая запись.Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила".

  Всі бібліографічні записи в бібліографічних списках рекомендується нумерувати, що дає уяву про розміри списку, полегшує його використання. Нумерація є суцільною для всього бібліографічного списку, номер ставиться перед бібліографічним записом і відокремлюється від нього крапкою.

  При складанні списку літератури можливі різні способи розстановки бібліографічних описів джерел: алфавітний, хронологічний, систематичний,  нумераційний (в порядку першого згадування публікацій у тексті роботи).

  Найчастіше використовується алфавітна розстановка, тобто в алфавіті прізвищ авторів і заголовків, якщо автор не зазначений чи авторів більше трьох. Вказані у списку публікації подають в наступному порядку:

  • роботи вітчизняних та іноземних авторів, надрукованих російською та українською мовами в загальному алфавіті, з урахуванням транскрипції написання;
  • твори вітчизняних та іноземних авторів іноземними мовами, спочатку латинський алфавіт, потім східні мови, якщо є.

  При використанні в тексті цитат чи довільного переказу змісту творів інших авторів, обов’язково потрібно робити посилання, вказуючи в тексті в квадратних дужках номер бібліографічного запису зі списку літератури та сторінку цитування. Наприклад: [128, с. 287].

  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»переважно застосовується для формування бібліотечних каталогів та картотек.

   

  Приклади оформлення бібліографічного опису для списку використаних джерел за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

  Один автор    

  • Нейл, Ф. Міфологія : енциклопедія / Філіп Нейл ; пер. з англ. О. І. Зуй. – Київ : Перо, 2006. – ХІІ, 159, [1] с. : іл. 

  Два автори 

  • Ганслі, Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення  : пер. з англ. / Теренс Ганслі, Джейн Міллар. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Основи, 2008. – 236, [4] с. : 24 арк. табл. 

  Три автори    

  • Бачинін, В. А. Філософія права  : підручник / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. І. Панов. – Київ : Ін Юре, 2013. – 472, [4] с. 

  Чотири автори 

  • Філософія : посіб. для студ. вищих навч. закладів / Є. М. Причепій, А. М. Черній, В. Д. Гвоздецький, Л. А. Чекаль ; МОН України, Київський держ. ун-т імені Т. Г. Шевченка. – Вид. 2-ге. – Київ : Академія, 2013.  – 576, [1] с. 

  П’ять та більше авторів 

  • Економічний аналіз : навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк [та ін.] ; за ред. М. Г. Чумаченка. – Київ : КНЕУ, 2013. – 556, [3] с. – (Альма-матер).

  Опис за назвою

  • Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : документи і матеріали / за ред. Лариси Масенко ; упоряд.: Лариса Масенко, Віктор Кубайчук, Орися Демська-Кульчицька. – Київ : Просвіта, 2005. – 399, [1] с.

  Аналітичний опис (розділ, параграф, стаття із збірника)

  • Поперечна, Л. Критерії професійного розвитку вчителя початкових класів / Леся Поперечна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / голов. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Ч. 1. – С. 211–220.

  Стаття із збірника матеріалів наукової конференції

  • Яковенко, І. О. Петро Могила – фундатор Києво-Могилянської академії / І. О. Яковенко // Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2012–2013 рр. – Умань : Візаві, 2014. – С. 115–126.

  Опис багатотомного видання (при використанні всіх томів)

  • Сухомлинський, В. О. Вибрані твори  : в 5 т. / Василь Олександрович Сухомлинський. – Київ : Рад. школа, 1979–1983. – Т. 1–5.

  Окремий том багатотомного видання

  • Макаренко, А. С. Избранные произведения : в 3 т. Т. 1: Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. – Киев : Рад. школа, 1984. –– 518, [2] с.

  Дисертація

  • Коробка, С. В. Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 : “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” : захищ. 15.04.2009 : затв. 27.10.2009 / Коробка Світлана Василівна ; Львівський аграрний національний університет. – Львів, 2009. – 230 с. – Бібліогр.: с. 198–227.

  Автореферат  дисертації

  • Апатова, Н. В. Влияние информационных технологий на содержание и методы обучения в средней школе : автореф. дис. ... д-ра пед. наук :  13.00.02 : "Теория и методика обучения (информатика)"/ Апатова Наталья Владимировна ;  РАО, Институт общеобразовательной школы. – М., 2012. – 37 с.

  Стаття з енциклопедії

  • Коваль, М. В. Друга світова війна / М. В. Коваль // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень. – Київ : [Інститут енциклопедичних досліджень НАН України], 2008. – Т. 8 : Дл–Дя. – С. 426–427.

  Стаття з журналу

  • Бех, І. Д. Інноваційна виховна технологія: сутнісні положення і шляхи реалізації  / І. Д. Бех // Педагогіка  і  психологія. – 2014. – № 1. – С. 12–17.

  Стаття з газети  (коли газета видається за номером)

  • Залозна, Л. Соціальне партнерство – альтернативний шлях розвитку ЗНЗ / Людмила Залозна, Лариса Селіванова // Управління освітою. – 2014. – Квітень (№ 7). – С. 32–34.

  Стаття з газети (коли газета видається за датою)

  • Реєнт, О. Пророцтво і покута Шевченка : Великий Кобзар як творець Української мрії / О. Реєнт // День. – 2014. – 18–19 квітня. – С. 11. 

  Електронний ресурс локального доступу

  • Карпенко, Ю. О. Вступ до мовознавства : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів [Електронний ресурс] / Ю. О. Карпенко. – 80 Min / 700 MB. – Київ : КНПУ ім. М. Драгоманова, 2003. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 MbRAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97–2000. – Назва з контейнера.

  Електронний ресурс віддаленого доступу

  • Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003" / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43–49. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Назва з екрану.
  • Сняданко І. І. Дослідження методу активного соціально-психологічного навчання в роботі психологічної служби в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Сняданко // Соціотехнічні системи : інтернет-журн. – 2010. – Вип. 4. – С. 14–19. – Бібліогр.: 3 назви. – Режим доступу: http://www.lp.edu.ua/Institute/IGS/IPP/WebRC/issues/Issue%204/Snyadanko.pdf. – Назва з екрану.

   

  Для оформлення списку бібліографічних посилань в наукових роботах використовується Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Але при верстці цього документа у 2016 році були допущені технічні помилки. Через це у 2017 році були видані офіційні виправлення до цього ДСТУ. Поправки зроблені у таких зонах бібліографічного опису:

  1. Відомості щодо назви документа (навч. посіб., монографія, збірник тощо) записуються через знак дві крапки ( : ) з пробілами.

  Наприклад:

  • Балух В. О. Історія середніх віків : курс лекцій : рек. МОН України як навч. посіб.
  • Чижевська С. М. Графічні редактори : практичні роботи

  2. Вихідні дані документа (місто видання та видавництво) також записуються через знак дві крапки ( : ) з пробілами.

  Наприклад:

  • Харків : Основи
  • Київ : Наукова думка

  3. У відомостях про відповідальність за навскісною рискою (« / ») перелічують прізвища упорядників, редакторів, перекладачів та організацій, відповідальних за видання. Авторів книги за навскісною рискою не повторюють. Знак (« / ») пишуть з пробілами.

  Наприклад:

  • Єфімов О. В. Нова історія : підручник / пер. з рос. О. Петрової ; Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка
  • Морозова Л. Г. Українська література : плани-конспекти уроків для  8 кл. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова

   

  Приклади оформлення бібліографічного опису для списку використаних джерел у наукових роботах (з урахуванням нормативних положень Національного стандарту України

  ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання)

  Один автор

  • Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., переробл. та допов. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с.

  Два автори

  • Максимов О. Г., Марчук О. Я. Стратегічне управління підприємством: теоретико-методичні засади : монографія. Луцьк : Щедра садиба, 2015.
   196 с.

  Три автори

  • Старков В. П., Малевська Ю. В., Марчук С. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2005. 476 с.

  Чотири і більше авторів

  • Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М., Боровик І. М. Основи охорони праці : затв. МОН України як підручник для студ. ВНЗ. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 263, [1] с. 
  • Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів : метод. рек. / Поліхун Н. І. та ін. ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. Київ : Ін-т обдарованої дитини АПН України, 2019. 79 с. 

  Автор(и) та редактор(и) / упорядники

  • Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : Патерик, 2015. 560 с.

  Редактор, упорядник

  • Регіональна економіка : колективна монографія / за ред.
   С. В. Колонтаєвського, Р. А. Білоусової. Одеса : Маяк, 2012. 321 с.
  • Друк України. 2017 : стат. зб. / уклад. С. В. Буряк. Київ : Книжкова палата, 2018. 102 с.

  Матеріали конференцій

  • Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 26-27 берез. 2015 р. Суми : Сумський ДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. 391 с.

  або

  • Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 29 верес. 2016 р.). Умань : Візаві, 2016. 203 с.

  Багатотомні видання

  • Енциклопедія історії України : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолій та ін. Київ, 2003-2013. Т. 1-10.

  Окремий том багатотомного видання

  • Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с.

  або

  • Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук України ; за заг. ред. Ю. П. Битяк. Харків : Право, 2010. Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. 576 с.

  Дисертації, автореферати дисертацій

  • Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с.
  • Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с.

  Стандарти

  • ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Вид. офіц. Київ, 1995. 47 с.

  Архівні документи

  • Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. ЦДАВО України. Ф.1061. Оп. 1. Спр. 8–12.

  Законодавчі та нормативні документи

  • Закон України про судоустрій і статус суддів : зі змінами і доповненнями станом на 18 січня 2011 року : (відповідає офіційному текстові) / Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність». Київ : Алерта, 2011. 144 с.
  • Закон України "Про освіту" : набрав чинності 28 вересня 2017 року : відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. Харків : Право, 2017. 132, [3] c. 

  Опис частини видання:

  Розділ книги

  • Картуш П. Т. Напрямки розвитку економіки. Основи аграрного підприємництва / за ред. М. Й. Гвоздецької. Київ, 2000. Розділ 2. С. 5–15.

  Стаття з довідкового видання (енциклопедії, словників)

  • Коваленко Є. Занедбаність педагогічна. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. С. 198.
  • Папакін А. Г. Пілсудський Юзеф-Клеменс. Енциклопедія історії України / НАПН України, Ін-т історії ; редкол.: В. А. Смолій та ін. Київ : Наукова думка, 2011. Т. 8 : Па-Прик. С. 255–257.

  Тези доповідей, матеріали конференцій

  • Татаренко Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних відходів на природні ресурси світу. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м Житомир, 25 серп. 2014 р. Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108.
  • Шовкопляс О. М. Здоров’язбережувальна складова професійної підготовки майбутніх вихователів. Формування здоров’язбережувальних компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань,19 квіт. 2018 р.). Вип. 3. Умань : Візаві. С. 50–52.

  Законодавчі та нормативні документи

  • Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні : указ Президента України №31/2020 від 30.01.2020 р. Інформаційний збірник для освіти. 2020. №2. С. 3–4.
  • Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : лист МОН України № 1/11-420 від 21.01.2020 р. Освіта України. 2020. № 5. С. 4–5.

  Статті з продовжуючих та періодичних видань (газет, журналів)             

  • Якубовський В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Економіка. 2015. Вип. 132. С. 21–24.
  • Устинова В. Все, що викидаємо в довкілля, бумерангом повертається людині. Уманська зоря. 2020. 28 лют. С. 2.
  • Швидка І. Родом з дитинства : тренінг для батьків 8-го кл. Соціальний педагог. 2020. №2. С. 32–38.

  Електронні ресурси

  Книги

  • Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: http://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11. 2019).

  Періодичні видання

  • Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf (дата звернення: 23.03.19).

  Сторінки веб-сайтів

  • Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2019).

  Усі скорочення в оформленні як бібліографічного опису, так і посилань мають відповідати ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовоюЗагальні вимоги та правила» (для україномовних видань) та ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.Общие требования и правила» (для російськомовних видань).

  За детальною інформацією просимо звертатись у відділ комплектування та наукової обробки документівтел. 4-07-83

   

  powered by social2s
  УДПУ Бібліотека © 2023

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu