Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  2011 рік. Випуск 3

  Автор

  Назва

   

  ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА

  Галина Авчіннікова

  Олена Барнінець

  Надія Борисенко

  Модель підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи

  Наталія Грицай

  Лекції з методики навчання біології як основа формування індивідуального методичного стилю майбутніх педагогів

  Юлія Жиляєва

  Особливості застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці вчителів іноземних мов

  Таир Ибрагимов

  О дидактических условиях индивидуальной работы студента-заочника

  Гульнар Ибрагимова

  Инновационные методы организации самостоятельной работы студентов заочной формы

  Кязім Мусаєв

  Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя позашкільного закладу освіти

  Ірина Проценко

  Формування професійно-творчих умінь майбутнього вчителя

  Людмила Сірик

  Сократівський метод та його модернізація в евристичній освіті США

  Олена Фурман

  Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

  Ірина Шамрай

  Аналітична діяльність в контексті фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів

   

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Айман Берикханова, Альбина Бейкитова

  Об актуальности формирования готовности будущих учителей к использованию современных педагогических технологий

  Олена Зубченко

  Проблеми первинної підготовки вчителів у галузі ІКТ на сучасному етапі

  Ярослав Ломницький, Андрій Ярема

  Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя до застосування проектно-технологічної системи навчання у формотворенні та оздобленні шкатулки

  Олег Малишевський

  Підготовка майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей до використання засобів ІКТ

  Наталья Прядко

  Инновационные технологии работы со студентами в системе компетентного похода

  Нелли Сиволобова

  Роль образовательного фандрайзинга в инновационной деятельности вузов

  Олег Суховірський

  Використання засобів мережі інтернет в процесі пошуку інформації для студентських наукових досліджень з педагогіки

   

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Тетяна Бондаренко

  Формування спеціальної методологічної компетенції як найвищого показника професійної готовності вчителя біології

  Євген Долинський

  Компоненти, критерії та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх перекладачів

  Наталія Зінчук, Вадим Зінчук

  Технологічні аспекти формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців у ВНЗ

  Александр Коростелев

  Формирование профессиональной компетенции у будущих менеджеров в условиях эквифинальности аналитических выводов

  Микола Пригодій

  Використання компетентнісного підходу при підготовці майбутніх учителів до профільного навчання учнів

  Наталія Савченко

  Імідж сучасного вчителя: актуальність та перспективи наукових розвідок

  Лариса Тарантей

  Формирование профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов в области оптимизации доверительных отношений с младшими школьниками

  Станіслав Ткачук

  Психолого-педагогічні аспекти підготовки сучасного вчителя технологічної освіти

  Олег Ярыгин

  Модель компетентности как метода

  Monika Kościelniak, Katarzyna Przewłocka

  Metoda projektu edukacyjnego jako sposób kształtowania kompetencji

   

  ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ

  Олександр Демченко

  Науковий тезаурус базових понять самоорганізації вчителя у професійній діяльності

  Альбіна Зінченко

  Завдання і функції учителів технологій у спільній профорієнтаційній роботі з професійно-технічними навчальними закладами

  Анна Зінченко

  Модель формування комунікативної толерантності студентів педагогічних спеціальностей університетів у процесі гуманітарної підготовки

  Володимир Лєсовий

  Особливості соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників в умовах фінансової кризи

  Світлана Савченко

  Сутність і функції діагностико-консультативної роботи практичного психолога в загальноосвітній школі

  Инна Семина

  Проблема развития познавательных способностей будущих педагогов

  Світлана Совгіра

  Ефективні форми природоохоронної роботи

   

  ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Андріана Бойко

  Вплив Львівської державної учительської семінарії на формування особистості Костянтини Малицької

  Ольга Матрос

  Іван Васильович Лучицький – педагог, просвітник та громадський діяч

  Лариса Орєхова

  Розвиток лінгводидактичних ідей у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття

  Петро Тадеєв

  Становлення і розвиток законодавства США у галузі навчання обдарованих школярів (50–60-ті роки ХХ століття)

  Оксана Тімець

  Ретроспектива становлення системи професійної підготовки майбутніх учителів географії (кінець ХІХ ст.)

   

  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  Олена Лазаренко

  Пріоритетні напрями розвитку професійного іншомовного спілкування у вищих навчальних закладах Великої Британії кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя

  Світлана Мойсеєва

  Структурно-функіональна модель підвищення кваліфікації вчителів за кредитно-трансферною системою навчання

  Наталія Опанасенко

  Особистісно орієнтований підхід у підготовці вчителя початкової школи в умовах кредитно-модульної системи навчання

  Майя Пащенко

  Модульно-розвивальна система навчання у формуванні активності студентів

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – library@udpu.edu.ua

  Main Menu